Belka
Sobota, 15 Grudnia 2018   imieniny: Nina, Celina, Walerian
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Burmistrz Przasnysza ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego, położonego w Przasnyszu przy ul. Rynek 1, stanowiącego własność Gminy Miasta Przasnysza

Data publikacji: 2012-08-03, Data modyfikacji: 2012-08-03
A A AWydrukDrukuj  
 

Burmistrz Przasnysza

ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego,
położonego w Przasnyszu przy ul. Rynek 1, stanowiącego własność Gminy Miasta PrzasnyszaPołożenie nieruchomości: miasto Przasnysz, ul. Rynek 1

Podstawa własności: KW OS1P/00024028/8

Opis i lokalizacja przedmiotu przetargu:

Lokal użytkowy o powierzchni 92,35 m2, będący przedmiotem przetargu usytuowany jest w parterowej części budynku Ratusza w Przasnyszu, przy ul. Rynek 1, na działce o nr ewidencyjnym 1721. Budynek Ratusza jest obiektem zabytkowym, podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o ochronie zabytków. Stan techniczny lokalu - surowy zamknięty, wydzielony jako samodzielny lokal ścianami zewnętrznymi. Wejście główne do lokalu - od strony wschodniej oraz dodatkowe - od strony północnej. Obecnie w budynku Ratusza trwają prace rewaloryzacyjne. Dokumentacja projektowa, w której posiadaniu jest Urząd Miasta, zawiera koncepcję zagospodarowania lokalu, będącego przedmiotem przetargu na cele gastronomiczne. Istnieje możliwość wykonania innej wersji koncepcji spełniającej określone przepisami wymogi stosowane do tego typu obiektów. Projekt adaptacji lokalu i jego realizacja ma być wykonana przez Najemcę we własnym zakresie i na własny koszt. Forma przekazania nieruchomości:

Najem w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego;

Czas trwania najmu: nieograniczony.

Rodzaj działalności: gastronomia

Termin i miejsce przetargu:

Otwarcie i wybór ofert odbędzie się dnia 03.09.2012 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Przasnysz, przy ul. Jana Kilińskiego 2.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu: 1 847,00 zł netto plus podatek VAT /miesiąc. Do ceny uzyskanej

w przetargu doliczać się będzie należny podatek VAT, obowiązujący w dniu wystawienia faktury.

Kryterium oceny:

Przy wyborze oferty komisja przetargowa kierować się będzie kryterium: cena - 80%, koncepcja prowadzenia działalności - 20%.

Składanie ofert:

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w biurze podawczym Urzędu Miasta
w Przasnyszu, przy ul. Kilińskiego 2, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na najem lokalu użytkowego
- I pisemny przetarg nieograniczony" najpóźniej do godziny 1000 dnia 03.09.2012 r.

Oferta powinna zawierać:

1). Formularz ofertowy:
Imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy, NIP, REGON, nr KRS /nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/
Datę sporządzenia oferty.
Koncepcję prowadzenia działalności (zakres oferty kulinarnej i propozycje ofert kulturalnych).
Oferowaną stawkę netto miesięcznego czynszu najmu.

2). Dowód wpłaty wadium.

3). Oświadczenie, że oferent zapoznał z przedmiotem przetargu, z „Regulaminem i warunkami przetargu" oraz
z „Projektem umowy" i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

4). Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, właściwego Urzędu Miasta lub Gminy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że oferent nie zalega z płatnościami.

Wadium i termin jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 200 zł /słownie złotych: dwieście/ na konto Banku Spółdzielczego w Przasnyszu nr: 79 8924 0007 0008 0080 2001 0002 najpóźniej do dnia 30.08.2012 r. z dopiskiem „Oferta na najem lokalu użytkowego - I pisemny przetarg nieograniczony".

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Przasnysz.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny pierwszej opłaty czynszu najmu nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone najpóźniej 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które złożą ofertę z kompletem dokumentów, dotyczących przedmiotu przetargu. Powyższe dokumenty winny być okazane komisji przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości - Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 ze zm.Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy:

Wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg, uchyli się od zawarcia umowy najmu.

Zawarcie umowy:

Szczegóły najmu nieruchomości ustalone zostaną w umowie.

O terminie i miejscu zawarcia umowy najmu, najemca zostanie powiadomiony w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Szczegółowe warunki przetargu określa „Regulamin i warunki przetargu", który jest dostępny w siedzibie Wynajmującego - Urzędzie Miasta Przasnysza, przy ul. J. Kilińskiego 2, pok. Nr 27, I piętro. Tam też można uzyskać wszelkie informacje o przedmiocie przetargu lub telefonicznie w godzinach urzędowania pod numerem (29) 756 49 03 i (29) 756 49 21. Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dni robocze
w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Uwaga: zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia z ważnych przyczyn.Przasnysz, dnia 01.08.2012r.

Burmistrz Przasnysza

/-/ Waldemar Trochimiuk

, Źródło artykułu: http://www.przasnysz.um.gov.pl/
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  przasnyski

  Powiat przasnyski - powiat w województwie mazowieckim (północna część) ze stolicą w Przasnyszu. Zaliczają się do niego gminy Przasnysz (gmina miejska), Chorzele, Czernice Borowe, Jednorożec, Krasne, Krzynowłoga Mała, Przasnysz (gmina wiejska). Powstał w 1999 roku.

  Powiat zajmuje dużą powierzchnię, bo jest to 1217 km², ale jest słabo zaludniony. Na jednym kilometrze kwadratowym mieszka tu średnio 44 osób, co daje ogólną liczbę ludności w liczbie 54 tys.

  Powiat może się pochwalić olbrzymią ilością lasów, co umożliwia polowania, zbieranie grzybów i relaks na świeżym powietrzy w urokliwych miejscach. Inną dużą atrakcją turystyczną są bez wątpienia spływy kajakiem rzeką Omulew. Na bardziej zorganizowane podziwianie wspaniałości powiatu pozwolą turystyczne szlaki.

   

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola